Medezeggenschapsraad

Sinds 1981 is de medezeggenschapsraad (MR) van ouders en leerkrachten bij het besturen van de school wettelijk geregeld.

Wat doet de MR:

  • Opkomen voor belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen;
  • Overleg over beleid en functioneren van de school;
  • Bevorderen van openheid en openbaarheid, werkoverleg, gelijke behandeling, deelname gehandicapten aan het arbeidsproces;
  • Aandacht voor veiligheid, gezondheid (welzijn).

De MR kan zich bezighouden met alle zaken die de school betreffen. Vooral bevordert zij zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderlinge samenwerking binnen de school. Daarnaast heeft de MR een aantal bijzondere bevoegdheden. Zij heeft instemmings- of adviesrecht.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Daarnaast hebben de personeels- en oudergeleding in de MR meer bevoegdheden gekregen. Met name het instemmingsrecht voor beide geledingen is uitgebreid. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. Eens per twee jaar vinden verkiezingen plaats. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door ouders van de leerlingen, de personeelsgeleding wordt gekozen door de leerkrachten.

Oudergeleding MR:

Henk Jan Meijer (voorzitter), vader van Bram Meijer
Marleen Vos (secretaris), moeder van Maud en Dana Jansingh

Personeelsgeleding MR:

Hinke van der Molen
Mieke Roemeling

Het mailadres van de MR is: hjmeijer@hotmail.com

Harma Hulzebos is adviserend lid vanuit de directie. De directie is vanuit haar leidinggevende rol het eerste half uur bij de vergadering om de leden te voorzien van informatie vanuit de school en om vragen te beantwoorden. 

De MR vergadert eens per zes weken. Data vindt u in het ouderportaal van Social Schools. Het eerste gedeelte van de vergaderingen is openbaar, dus toegankelijk voor belangstellende ouders en leerkrachten. 

De agenda en notulen liggen op school ter inzage. De MR dient een werkplan en een jaarverslag te maken. Daarnaast zal er, naast het overleg met de ouderraad, ook minimaal eenmaal per jaar overleg zijn met het personeel. De MR zal u, wanneer zij informatie heeft, op de hoogte houden.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham
0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl