Medezeggenschapsraad

Sinds 1981 is de medezeggenschapsraad (M.R.) van ouders en leerkrachten bij het besturen van de school wettelijk geregeld. Het reglement voor de medezeggenschapsraden is vastgesteld. Met dit reglement in de hand werken op alle openbare scholen medezeggenschapsraden aan hun taak. Op 23 december 1992 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs gewijzigd. De wetswijziging was noodzakelijk geworden nadat de rijksoverheid een aantal beslissingsbevoegdheden over met name personeel en huisvesting had gedecentraliseerd richting gemeenten en schoolbesturen.

Uit de nieuwe wet zijn de volgende algemene taken van de M.R. af te leiden:

 • Opkomen voor belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen;
 • Overleg over beleid en functioneren van de school;
 • Bevorderen van openheid en openbaarheid, werkoverleg, gelijke behandeling, deelname gehandicapten aan het arbeidsproces;
 • Aandacht voor veiligheid, gezondheid (welzijn).

De M.R. kan zich bezighouden met alle zaken die de school betreffen. Vooral bevordert zij zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderlinge samenwerking binnen de school. Daarnaast heeft de M.R. een aantal bijzondere bevoegdheden. Zij heeft instemmings- of adviesrecht m.b.t. zaken zoals:

 • Wijzigingen van doelstellingen en/of onderwijskundige inrichting van de school
 • Fusie t.a.v. scholen
 • Het beleid t.a.v. het personeel
 • Het beleid t.a.v. de materiële exploitatie van de school (financiën en huisvesting)
 • Het beleid t.a.v. de regeling van de vakanties
 • Het beleid t.a.v. stagiair(e)s
 • Het beleid t.a.v. aspecten, de veiligheid en gezondheid aangaande
 • Het beleid t.a.v. ouderparticipatie

De taken en bevoegdheden van de M.R. zijn wettelijk vastgelegd. Daarnaast hebben de personeels- en oudergeleding in de M.R. meer bevoegdheden gekregen. Met name het instemmingsrecht voor beide geledingen is uitgebreid. Op onze school bestaat de M.R. uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Eens per twee jaar vinden verkiezingen plaats. De oudergeleding van de M.R. wordt gekozen door ouders van de leerlingen, de personeelsgeleding wordt gekozen door de leerkrachten.

Oudergeleding M.R.

 • Henk Jan meijer
 • Marleen Vos

Mailadres MR:
mrobsdewiekslag@sooog.nl

Personeelsgeleding M.R.

 • Mieke Roemeling
 • Frouke Kloosterman (Sylvia Baas vervangt Frouke Kloosterman de eerste periode van schooljaar 22-23).

De M.R. vergadert eens per zes weken. De data vindt u in de agenda van MijnSchool. Het eerste gedeelte van de vergaderingen is openbaar, dus toegankelijk voor belangstellende ouders en leerkrachten. De agenda en notulen liggen voor een ieder op school ter inzage. De M.R. dient een werkplan en een jaarverslag te maken. Daarnaast zal er, naast het overleg met de ouderraad, ook minimaal één maal per jaar overleg zijn met het personeel. De M.R. zal u, wanneer zij informatie heeft, in een nieuwsbericht via MijnSchool op de hoogte houden.

KINDCENTRUM DE WIEKSLAG

Directeur: Harma Hulzebos

 

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl