Visie

 Onze visie is gebaseerd op de volgende centrale waarden:

  • Ieder mens / ieder kind is uniek;
  • Ieder mens / ieder kind moet zich veilig voelen;
  • Kennis is belangrijke bagage voor het functioneren in de maatschappij;
  • Kinderen moeten verantwoordelijkheid leren om verantwoordelijk te zijn.

Wat betekent dat voor ons onderwijs? 

Ieder mens / ieder kind is uniek:

Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Kind volgend onderwijs houdt voor ons in dat wij heel gericht de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk volgen. Het betekent niet dat ieder kind een eigen programma volgt, volledig op maat afgestemd voor ieder kind afzonderlijk. Dat kunnen wij niet en dat willen wij niet. Het betekent wel dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen tussen kinderen. Dat komt het meest tot uiting in de instructie aan kinderen en in de verwerking van de leerstof. Beide zijn niet voor ieder kind in de groep steeds dezelfde. Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind houdt in dat we veel aandacht besteden aan de zorg voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte.

Ieder mens / ieder kind moet zich veilig voelen:

Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Dat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren, tot zelfontplooiing. Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende zorg en aandacht. Dit doen wij door zorg te dragen voor een positieve pedagogische sfeer. We stimuleren de leerlingen zoveel mogelijk door het benoemen van gewenst gedrag (aandacht voor normen en waarden). Leerkrachten tonen in de omgang met kinderen en met elkaar het goede voorbeeld. We willen dat kinderen leren kijken zonder vooroordelen. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen leren te participeren in onze maatschappij met al haar verscheidenheid en dat zij daarbij leren kijken buiten het eigen blikveld. Wij zorgen ervoor dat onze kinderen weten waar ze aan toe zijn door het hanteren van duidelijke schoolregels en een helder week- of dagrooster.

Kennis is belangrijke bagage voor het functioneren in de maatschappij:

Wij willen onze kinderen voldoende bagage meegeven als basis voor het vervolgonderwijs. We stellen hoge doelen omdat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Daarom maken wij gebruik van actuele methodes die voldoen aan de kerndoelen. Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Daarom zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om creatief te handelen, te leren zoeken naar oplossingen, eigen keuzes te maken en samen te werken. Wij zorgen er voor dat onze kinderen voortdurend in aanraking komen met de wereld om hen heen. In de onderbouw werken wij thematisch, omdat we ervan uitgaan dat kleuters het beste leren in een betekenisvolle omgeving; leren door te doen.

Kinderen moeten verantwoordelijkheid leren om verantwoordelijk te zijn:

Wij willen onze kinderen opvoeden tot zelfbewuste verantwoordelijke mensen. Wij willen hen leren dat zij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. Daarom geven wij de kinderen stap voor stap steeds meer verantwoordelijkheid bij hun eigen leerproces. Wij spreken hen aan en stimuleren hen zich te verantwoorden bij het niet nakomen van gemaakte afspraken. Wij willen de kinderen ook leren om zich verantwoordelijk te voelen voor de mensen en de wereld om hen heen. Daarom verwachten wij dat ze zorgdragen voor hun eigen en andermans spullen en dat zij een actieve rol spelen bij het stoppen of voorkomen van onverantwoordelijk gedrag van medeleerlingen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS DE WIEKSLAG

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Madelon Klaassens

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl