Identiteit

OBS De Wiekslag is een openbare school. Een openbare school mag en zal geen leerlingen weigeren op grond van afkomst, seksuele geaardheid, etniciteit of levensovertuiging; op onze school is dan ook iedereen wat dat betreft welkom. Daarmee wil de openbare school een afspiegeling van de samenleving, de samenleving in het klein en een ontmoetingsplaats voor een gevarieerd gezelschap zijn. Ook de leerkrachten hebben de uitdrukkelijke taak zich hiervoor open te stellen.

Kernwaarden zijn:

 • Iedere leerling welkom
  Ieder kind welkom betekent dat kenmerken als afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit, nooit een rol spelen bij het al dan niet toelaten van een kind. De schoolpopulatie kan daardoor redelijk eenvoudig een afspiegeling worden van de wijk of buurt waarin ze staat.
 • Iedereen benoembaar
  Ook elke leerkracht is op de openbare school welkom. De openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Aan leraren wordt echter wel de eis gesteld dat zij kunnen en zullen handelen overeenkomstig de beginselen van het openbaar onderwijs.
 • Wederzijds respect
  Ouders, leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaars opvattingen en levensbeschouwelijke overtuigingen om.
 • Waarden en normen
  Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen.
 • Van en voor de samenleving
  De aandacht van de school is niet alleen naar binnen gericht maar ook naar buiten. Actieve participatie en betrokkenheid van ouders en kinderen bij alles wat zich op en om de school afspeelt wordt gestimuleerd.
 • Levensbeschouwing en godsdienst
  De openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien. Om de verschillende opvattingen en overtuigingen tot hun recht te laten komen, is het noodzakelijk dat ouders hun overtuiging aan de school melden en hun eventuele wensen doorspreken.

De volgende fundamentele waarden zien wij als spelregels om een blijvend vreedzaam samenleven in onze Nederlandse samenleving mogelijk te maken:

 • Vrijheid van meningsuiting (waarbij men zich wel aan de wet dient te houden)
 • Gelijkwaardigheid (mensen zijn van gelijke waarde ook al verschillen zij van denkbeelden en/of geloof)
 • Begrip voor anderen (wat is de achtergrond van bepaalde denkbeelden of gebruiken die anderen hebben?)
 • Verdraagzaamheid/tolerantie (het accepteren van de mening of gedrag van een ander ook wanneer je het er niet mee eens bent; iedereen dient zich daarbij wel aan de wet te houden)
 • Autonomie (iedereen kan zelf bepalen wie hij/zij wil zijn en hoe hij/zij zijn/haar leven wil leiden; iedereen dient zich daarbij wel aan de wet te houden)
 • Afwijzen van onverdraagzaamheid/intolerantie - Afwijzen van discriminatie

De school heeft zich ontwikkeld tot een school:

 • Die een uitdagende leeromgeving biedt, waarin kinderen hun talent maximaal kunnen ontplooien;
 • Die modern onderwijs biedt met goede resultaten;
 • Beschikt over een sfeervol, ruim en kindvriendelijk gebouw en plein;
 • Een open houding kent en actief samenwerkt;
 • Een gedreven team heeft met passie voor onderwijs en aandacht en zorg voor kinderen en ouders;
 • Aandacht schenkt aan levensbeschouwing en diversiteit; -Structureel aandacht schenkt aan cultuur.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS DE WIEKSLAG

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Madelon Klaassens

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl