Identiteit

De Wiekslag is een openbare school die valt onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Een openbare school mag en kan geen kinderen weigeren op grond van afkomst, seksuele geaardheid, etniciteit of levensovertuiging. Daarmee wil de openbare school een afspiegeling van de samenleving zijn. 

 

Op De Wiekslag stimuleren we kinderen;

 • zich zo breed mogelijk te ontwikkelen
 • een eigen mening te vormen
 • verantwoordelijkheid te nemen
 • besef te krijgen van sociale samenhang
 • om te samenwerken
 • in mogelijkheden te denken
 • een creatieve, onderzoekende houding aan te nemen.

 

Het doel van De Wiekslag is onderwijs van constante, hoge kwaliteit verzorgen voor kinderen in een veilige omgeving, nu en in de toekomst. Daarbij werken we vanuit “Boeiend opbrengstgericht” onderwijs.

 

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. We zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij een educatief partnerschap aangaan met onze omgeving. Onze kinderen en hun ouders staan daarbij op de eerste plaats. Wanneer je als kind De Wiekslag verlaat is ons doel dat je een gereedschapskist vol met ervaringen, kennis en vaardigheden de maatschappij mee in neemt. Kinderen op De Wiekslag oogsten deze vaardigheden en kennis door oefening, onderzoek en talentontwikkeling. Wij willen door betrokkenheid geïnspireerd en gemotiveerd raken om op deze wijze een impuls te geven aan eigenaarschap, sociale weerbaarheid en welbevinden. Dat betekent dat wij kinderen de gelegenheid moeten geven om te leren vanuit verwondering. Op De Wiekslag willen we het verschil maken en onmisbaar zijn voor de kinderen, ouders en de omgeving. We willen niet méér van hetzelfde, maar juist het verschil maken door het anders aan te pakken.

 

Kortom: Op De Wiekslag zijn we een lerende organisatie die continu streeft naar hoogstaand onderwijs en vakmanschap, vanuit moreel besef en passie.

 

Kernwaarden:

De kernwaarden van De Wiekslag zijn;

 • Samenwerken,
 • Creativiteit,
 • Verantwoordelijkheid,
 • Respect,
 • Kwaliteit en enthousiasme.

Samenwerken

Op De Wiekslag willen we professioneel samenwerken: met kinderen, ouders, collega’s en externe partners. Samenwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen en actief luisteren naar elkaar. Voor onze kinderen vinden wij het leren samenwerken van belang bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden voor nu en voor de toekomst.

 

Creativiteit

Op de Wiekslag staan we stil bij het creatief denken en handelen. Dit betekent dat we het team, ouders en kinderen helpen om zelf betekenis en waarden te creëren. Creativiteit is het op zoek gaan naar eigen oplossingen en het komen tot nieuwe innovatieve ideeën en inzichten. Dit doen we door zowel binnen het team en in de klas ruimte te geven om zelf te ontdekken, te experimenteren en te onderzoeken om te komen tot nieuwe inzichten en dus leren door te doen.

 

Verantwoordelijkheid

Op De Wiekslag willen we onze kinderen vaardigheden en attitudes aanleren die zij nodig hebben bij het nemen van verantwoordelijkheden op hun weg naar volwassenheid. We stimuleren onze kinderen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Onder verantwoordelijkheid verstaan wij, dat we bewust zijn van eigen handelen en de keuzes die daarin gemaakt worden. Dit betekent dat we keuzes kunnen verantwoorden, kunnen beredeneren en onderbouwen. Het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor motivatie, betrokkenheid en bevordert de zelfstandigheid.

 

 

 

Respect

Op De Wiekslag vinden we respect een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Ieder mens wil met respect behandeld worden. Waardig en waardevol. Respect tonen voor een ander betekent op De Wiekslag dat er op gelijkwaardige manier met elkaar wordt omgegaan. Daardoor kan iedereen zichzelf zijn. Met respect omgaan met een ander, betekent, dat je oog hebt voor die ander, voor zijn/haar kwaliteiten, maar ook voor zijn/haar tekortkomingen. Daar waar die ander te kort schiet, bieden we de helpende hand. Daar waar jezelf te kort schiet, kan die ander zijn zijn/haar kwaliteiten inzetten.

 

Kwaliteit

Op De Wiekslag vinden we het belangrijk dat we uit elk kind halen wat er in zit. We hebben daarom hoge verwachtingen van elk kind. We vergelijken de kinderen niet met een gemiddelde, maar kijken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Wij willen dan ook opbrengstgericht en oplossingsgericht werken en stemmen de instructiebehoeften op de kinderen af.

 

Enthousiasme

Het streven van De Wiekslag is dat iedereen op de Wiekslag zin heeft om te gaan werken, leren en ontwikkelen. We zijn positief ingesteld. De uitstraling van De Wiekslag zorgt ervoor dat het een plek is waar het prettig is om te zijn. De Wiekslag is levendig en opgeruimd. Medewerkers zijn zich bewust van hun invloed en voorbeeldpositie en stralen plezier en betrokkenheid uit.

Op De Wiekslag kijken we naar wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen in de school, in de voorschool en de opvang. We leren van en met elkaar waarbij de kernwaarden het kader aangeven. Op De Wiekslag geven wij vanuit onze pedagogische fundament betekenisvol onderwijs, waarbij we de totale ontwikkeling van kinderen structureel, kritisch volgen en begeleiden.  

 

De Wiekslag streeft er naar een plek te zijn: 

 • Waar je samen leert  
 • Inzicht krijgt in je eigen kwaliteiten en vaardigheden  
 • Waar je wordt uitgedaagd en gestimuleerd  
 • Waar je succeservaringen op doet 
 • Leert een eigen mening te vormen 
 • Verantwoordelijkheid leert te nemen  
 • Leert om te denken in mogelijkheden  
 • Leert om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen
 • Die zorgt voor doorgaande leerprocessen   
 • Die zorgt voor uitdagende leer – en ontwikkelomgeving met moderne middelen

 

Dit doen we door: 

 • Kindgericht en groepsdoorbrekend te werken. 
 • Te werken in vaste heterogene groepen en groepsdoorbrekende subgroepen waarin instructies worden gegeven aan groepjes kinderen die bepaald zijn op hun niveau, leersnelheid en of ontwikkelingsbehoeften
 • Te werken vanuit leerlijnen en doelen via gepersonaliseerd onderwijs
 • Samen te werken binnen thema’s, waarin we het geleerde toepassen in context 
 • Aandacht te schenken aan zowel de leerstof als de persoonlijke ontwikkeling
 • De kinderen te coachen op zelfsturing 
 • Kinderen medeverantwoordelijk te maken, er is sprake van gedeeld eigenaarschap 
 • Coachgesprekken met kinderen te voeren
 • Coöperatieve werkvormen te gebruiken als middel om kinderen te activeren en het samenwerkend leren te ontwikkelen
 • Het geven van effectieve instructies
 • Te werken vanuit de zes breinprincipes 
 • Aandacht te hebben voor metacognitie 
 • Vrij om te gaan met de methoden, de leerlijnen zijn voor ons leidend

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

OBS DE WIEKSLAG

Clusterdirecteur: Annet Flim

Schoolcoördinator: Madelon Klaassens

Bezoekadres:

Veurste Rou 4
9697 RZ Blijham

Postadres:

Postbus 6
9677 ZG Heiligerlee

0597-562070

obsdewiekslag@sooog.nl